Sklad Gimnazije Slovenj Gradec smo ustanovili v šolskem letu 1996/97, vanj pa so denar prostovoljno namenili starši prve vpisane generacije naših dijakov. Zastavljeni tradiciji sledimo vsa leta, del sredstev pa se zbere tudi z donacijami in s sponzorskimi prispevki. Denar porabimo za izvedbo kulturnih dogodkov na šoli, za sofinanciranje ekskurzij, projektnih in športnih dni, za nadstandard pri pouku športne vzgoje ter za izdajo šolskega letopisa in knjig v knjižni zbirki E. A., ki jih prejmejo vsi dijaki brezplačno. Za namensko porabo denarja skrbi Nadzorni odbor sklada, ki ga vodi s strani Sveta staršev izvoljen predstavnik. Veseli smo, da je vključenost v šolski sklad vsa leta 100 %.

Dostopnost