Spletne učilnice

Spletne učilnice so namenjene pouku na daljavo, pomoči ob razumevanju šolske snovi, utrjevanju in pridobivanju novih znanj …

Na njih dostopate s pomočjo digitalne identitete na naslednjem naslovu: https://vle.sc-sg.si

Treba je izbrati šolo, profesorja, se prijaviti z digitalno identiteto in, če predmet to zahteva, vpisati še ključ predmeta, ki pa ga dobite pri profesorju.

(Vpis z digitalno identiteto, izbira Gimnazija/Predmeti, izberete predmet in po potrebi vpišete še ključ predmeta, ki ga dobite pri profesorju.)

Ravno tako so spletne učilnice dosegljive preko gumba na spletni strani Gimnazije.

Statusi
Pravila šolskih obveznosti dijakov, ki se vzporedno izobražujejo ali se pripravljajo na mednarodna tekmovanja, in dijakov, ki so perspektivni ali vrhunski športniki, ureja Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09).

Ta pravila urejajo:

− status dijaka kulturnika,

− status dijaka tekmovalca,

− status dijaka perspektivnega športnika,

− status dijaka vrhunskega športnika.

Gimnazija Slovenj Gradec spodbuja dejavnosti in udeležbo dijakov pri različnih dejavnostih izven šole. Dijak, ki mu odobrimo status športnika ali kulturnika, ima pravico do prilagoditve šolskih obveznosti.

Digitalna identiteta, Eduroam, Office 365

Na spodnji povezavi (Digitalna identiteta) najdeš vse potrebne informacije o tem, kaj je to digitalna identiteta, brezžično omrežje Eduroam in kako se prijaviti vanj ter kako si lahko naložite Office 365 Profesional Plus:

Digitalna identiteta

Povzetek Eduroam nastavitev
(za podrobnejše informacije pojdi na zgornjo povezavo Digitalna identiteta)
  • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
  • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
  • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
  • Način overjanja: 802.1X
  • Način EAP-TTLS
  • Tuneliran protokol za overjanje: PAP
  • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
  • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
  • Zunanje uporabniško ime: anonymous@guest.sc-sg.si
  • Oblika uporabniškega računa: uporabnik@guest.sc-sg.si
  • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
    • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
    • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
    • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
    • Arnes CA 2012

V primeru izgube ali kakršnih koli težav pri uporabi spletne identitete to javite na naslov: vojko.sustarsic@sc-sg.si. V elektronskem sporočilu navedite ime, priimek, razred in težavo.

SOS/112
Mednarodni znak, s katerim lahko nakažete, da doživljate nasilje v družini, ne da bi pustili kakršnekoli dokaze, ki bi jih lahko nasilna oseba uporabila proti vam:

Seznam literature za pomoč in krepitev duševnega zdravja …>>

CENTRI ZA SOCIALNO DELO v regiji:

CSD Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec (02 885 01 00)

CSD Dravograd, Meža 4, 2370 Dravograd (02 872 36 30)

CSD Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi (02 887 97 30)

CSD Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem (02 821 63 50)

KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE za Koroško

Ozka ulica 2, 2380 Slovenj Gradec (02 88 50 111 in 041 962 029)

Spletna svetovalnica za mlade TO SEM JAZ

TOM – Telefon za otroke in mladostnike  (08012 34)

BRAVO – Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Društvo »PROJEKT ČLOVEK« – Program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti

Regijski sprejemni center za Koroško

Združenje DrogArt – zasebna neprofitno volonterska organizacija, ustanovljena z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog med mladimi

MUZA – Svetovalnica za motnje hranjenja

SVETOVALNICA PU – pomoč za urejanje motenj hranjenja, debelosti, nekemičnih zasvojenosti in omam, depresije in bivanjske praznine

MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA – namenjeno je mladostnikom, ki se soočajo z večjimi ali manjšimi težavami na področju hranjena in čustvovanja

SOS TELEFON za ženske in otroke – žrtve nasilja

Zavod za Zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem

Med.over.net (http://med.over.net/)

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (http://www.ivz.si/)

Mladinski kulturni center Slovenj Gradec – MKC (http://www.nucam.info/)

Urniki
Urnike vseh enot Šolskega centra Slovenj Gradec lahko pregledujete na naslovu:

https://hypate.webuntis.com/WebUntis/


Za ime šole vnesite: sc-sg  -> tako pridete do urnikov razredov, ki so javnega značaja. Za ogled urnikov potrebujete svojo digitalno identiteto.

 

Koledar tekmovanj

(V koledarju so navedena samo tekmovanja, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije.)

Pisna preverjanja

Mrežni načrt pisnih preverjanj najdete na tem naslovu: https://www.lopolis.si/Preglednice/Ocenjevanja?iFrame=true&organizationId=3156

Izberite svoj razred in mesec, ki vas zanima.

Malica

ŠOLSKA PREHRANA

SPOŠTOVANI STARŠI IN DIJAKI!

Z začetkom šolskega leta 2012/2013 je stopil v veljavo Zakon o šolski prehrani (ZŠoIPre-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013. Šola je sprejela tudi šolska pravila prehrane.

 

PRIJAVA NA MALICO

V skladu z 8. členom omenjenega Zakona morajo prijavo za šolsko prehrano šoli oddati starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi, praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava za šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu, ki ga najdete na spletni strani šole, izpolnjenega pa posredujete koordinatorki šolske prehrane – ge. Hedviki Tajnik na e-naslov: odjava.prijavamalic@sc-sg.si.

Dijaku malica pripada z naslednjim delovnim dnem od oddaje prijave (npr. če se dijak v ponedeljek prijavi na malico, lahko malica od torka naprej). Prijavo je mogoče oddati kadarkoli tekom šolskega leta.

Skrbno shranite uporabniško ime in geslo (lahko ga tudi spremenite), ki ga prejmete ob prijavi na malico, saj ga boste uporabljali skozi vsa leta šolanja. Enako velja za ključek.

POZOR: z novim šolskim letom se je potrebno na novo prijaviti na šolsko prehrano.

PRIJAVNICA >>

 

SUBVENCIJA

V skladu s 25. členom Zakona o šolski prehrani so v proračunskih letih 2022 in 2023 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 42 do 53 %  neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70% cene malice, oziroma
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 40% cene malice.

V kolikor dijak ni upravičen do subvencionirane prehrane, je v skladu z Zakonom o šolski prehrani dolžan poravnati ceno malice 2,73 € v celoti sam.

Vlogo za subvencionirano prehrano oddajo straši na pristojnem centru za socialno delo. V kolikor so starši upravičeni do otroškega dodatka ali otrok prejema republiško štipendijo, posebne vloge za subvencioniranje prehrane ni potrebno vlagati (podatki se pridobijo iz danih odločb). V primeru, da otrok ne prejema republiške štipendije oziroma starš ni prejemnik otroškega dodatka, je potrebno podati samostojno vlogo za subvencioniranje šolske prehrane na centru za socialno delo. Šola podatke o morebitni subvenciji pridobi iz centralne evidence, za katero je pristojen center za socialno delo.

POZOR: Posebno skrb glede prijave in odjave obrokov imejte  tisti dijaki, ki ste upravičeni do subvencionirane šolske malice, saj če je obrok evidentiran kot ne prevzeti obrok (se od malice ne odjavite in je ne prevzamete), boste obrok v celoti plačali sami.

 

ODJAVA MALICE

Starši in dijaki imate možnost, da preko spletnega portala http://www.lopolis.si/ malico odjavljate z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete ob začetku šolskega leta. Hkrati lahko s slednjim izbirate različne menije in imate vpogled v dinamiko koriščenja malice.

Dijak si lahko z uporabniškim imenom in geslom odjavi malico za največ 3 mesece, po tem času mora odjavo podaljšati sam. V primeru, da se dijak od malice za daljše obdobje odjavlja sam, šola ne prevzema odgovornosti za  njegove morebitne pomanjkljive odjave.

V primeru splošne odjave malice do konca šolskega leta dobite na spletni strani šoli poseben obrazec za odjavo, ki ga izpolnjenega pošljete na e-naslov: odjava.prijavamalic@sc-sg.si.

V tem primeru dijak vrne tudi ključek. Šola od dneva odjave naprej odgovarja za to, da so vse odjave izvedene pravočasno. V kolikor si dijak po splošni odjavi tekom leta premisli in želi ponovno malicati, lahko to stori z novo prijavnico, ki jo izpolnjeno pošlje na e-naslov: odjava.prijavamalic@sc-sg.si.

 ODJAVA MALICE >>

ROKI ZA ODJAVO

  1. Na portalu Lo.polis: najkasneje do 7.30 za isti dan, ko se želite odjaviti.
  2. Telefonska odjava oz. odjava preko e-pošte: odjava je možna med 7.00 in 7.30 na tel. št. 051 352 231 ali na elektronskem naslovu: malice@sc-sg.si (samo v primeru, ko nimate dostopa do interneta, nedelovanje Lopolisa ipd.).

Kasnejša odjava ali prijava za tisti dan ni več mogoča.

IZGUBA KLJUČKA

V primeru izgube ključka lahko dobite novega, za katerega morate plačati 6,5€ (položnico morate predhodno poravnati).

 

IZGUBA GESLA

V primeru, da izgubite ali pozabite geslo, lahko pišete na spodaj navedeni e-mail naslov ali se osebno oglasite v kabinetu 3 (v pritličju nove zdravstvene šole) v času govorilnih ur in vam bo dodeljeno novo geslo.

 

ODPIRANJE ČASOVINC

Na spodnjem mailu lahko urejate odpiranje in zapiranje vaših časovnic (celoletnih prijav oz. odjav) ali nanj pišete, če imate kakršnakoli vprašanja glede prehrane.

Email: odjava.prijavamalic@sc-sg.si ali se osebno oglasite v kabinetu v času govorilnih ur.

 

GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Vsako sredo med 12. in 14. uri v kabinetu 3 (v pritličju nove zdravstvene šole).

 

POMEMBNO – DIJAKI Z DIETO

Vsi tisti dijaki, ki imate dieto (celiakija, laktoza, diabetes…), morate prinesti v novem šolskem letu novo zdravniško potrdilo v NamaNovo.

 

DOLŽNOSTI STARŠEV IN DIJAKOV

V 10. členu Zakona o šolski prehrani so opredeljene dolžnosti dijaka in staršev, in sicer:

  • spoštovanje pravil šolske prehrane,
  • pravočasna odjava obroka v skladu s pravili,
  • plačilo prevzetih in nepravočasno odjavljenih obrokov.

Pri tem upoštevajte Pravila šolske prehrane.

Ponudnik dijaške prehrane je Partner d. o. o. v prostorih NamaNove, ki je v neposredni bližini vseh šol.

 

POMEMBNO

Za vse informacije in reklamacije se dijaki in starši obračajte neposredno na ponudnika dijaške prehrane – NamaNovo, na gospo Matejo Helbl, na tel. št.: 040 307 817 ali na e-naslov: info@namanova.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozni red

Vozni red avtobusov najdete na naslednjem naslovu:

https://www.nomago.si/avtobusne-vozovnice

Štipendije

ŠTIPENDIJE

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/…/trg_dela_in_zaposlova…/stipendije/ lahko najdete vso razpisno dokumentacijo (kriterije, dodatke ipd.) v zvezi s pridobitvijo državne štipendije.
Dijaki naj prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Študenti naj prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.
Potrdil o vpisu ni treba prilagati, saj se status dijaka preverja elektronsko preko baz.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
Na spletni strani https://www.gov.si/teme/zoisove-stipendije/ lahko najdete vse informacije ter vlogo v zvezi s prejemanjem Zoisove štipendije. Tisti kandidati, ki štipendijo že prejemate, ne pozabite na njeno podaljšanje.
Potrdil o vpisu ni treba prilagati, saj se status dijaka preverja elektronsko preko baz.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Na spletni strani https://www.gov.si/teme/kadrovske-stipendije/ lahko najdete vso razpisno dokumentacijo (kriterije, dodatke ipd.) v zvezi s pridobitvijo državne štipendije.

 

 

Izbira študija/poklica

POKLICNA ORIENTACIJA

VPIS:
Informacije v zvezi z izbiro študija najdete v spletni učilnici šolske svetovalne službe (Nika Martini  Poklicna orientacija). Za ključ v spletno učilnico se obrnite na šolsko svetovalno delavko (nika.martini@sc-sg.si)

Informativni dan
17. in 18. 2. 2023
(več informacij na spletnih straneh posameznih fakultet)

Informativa
Sejem izobraževanja in poklicev na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Namenjen je dijakom zadnjih letnikov (3. in 4. letnik). Na dogodku lahko pridobite relevantne informacije o visokošolskih in višješolskih programih, poklicni orientaciji, zaposlovanju in štipendiranju, študentskih domovih, prehrani, preživljanju prostega časa … Mogoče vam olajša odločitev kam se boste vpisali naprej. Programe in aktivnosti predstavljajo vse slovenske univerze, tuje izobraževalne institucije, zaposlovalci in štipenditorji, njihovi zaposleni in študenti, ki vam lahko iz prve roke ponudijo informacije, ki jih iščete.
Organizirana je vsako leto, štiri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi.

Šolsko leto 2022/23:
20. in 21. januar 2023, Gospodarsko razstavišče

Več informacij na: http://www.informativa.si/

 

 

MATURANTSKA EKSKURZIJA V GRČIJO, 1. september–7. september 2022

MATURANTSKA EKSKURZIJA PO SLOVENIJI V PULO, 1. september–5. september 2021

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–1. september 2019

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–2. september 2018

MATURANTSKA EKSKURZIJA V GRČIJO, 25. avgust–1. september 2017

MATURANTSKA EKSKURZIJA V BOSNO IN ČRNO GORO, 28. avgust–3. september 2016

 

MATURANTSKA EKSKURZIJA V GRČIJO, 1. september–7. september 2022  (Filmček)>>

MATURANTSKA EKSKURZIJA PO SLOVENIJI V PULO, 1. september–5. september 2021

Na lep drugi šolski dan, 2. septembra, smo se dijaki četrtih letnikov odpravili na pot dolgo pričakovanega maturantskega izleta. Naša prva postojanka je bil adrenalinski park na Bledu, kjer smo lahko preizkusili svoje motorične sposobnosti ter pogum. Najbolj pa nam je bila všeč adrenalinska vožnja s poletnimi sanmi. Polni vtisov smo se nato odpravili proti Planici. Najprej smo si ogledali Nordijski center Planica, nato pa smo se z žičnico odpeljali na vrh ene najvišjih letalnic za smučarske skoke v Evropi. Zadnji postanek dneva pa so bila korita reke Soče v Tolminu. Po prijetnem sprehodu ob čudovitih razgledih smo se utrujeni usedli na avtobus in odpeljali proti hotelu Bovec. Tam smo se počasi ustalili, odpočili in okrepčali. Zvečer smo si privoščili še pijačo ali dve v centru mesta. Naspani smo si naslednji dan najprej ogledali Kobariški muzej, nato pa se odpravili proti Mostu na Soči. Tam smo z ladjico odpluli po turkizni vodi reke ter se od srca nasmejali kapitanovim šalam. S tem pa se je zaključilo naše raziskovanje Slovenije. S hitrim postankom v Kopru za testiranje proti covid-19 smo odpotovali proti naši južni sosedi. V Puli smo preživeli sproščujoč, skoraj poleten dan in pol. Naužili smo se sonca, morja in odlične družbe. Poleg tega smo spoznali tudi razgibano nočno življenje mesta in se srečali z maturanti iz drugih držav Evrope. Zadnji dan smo si pred odhodom domov ogledali še veliko puljsko Areno ter se sprehodili po lepih ulicah centra. Utrujeni in polni lepih spominov smo se 6. septembra v večernih urah vrnili v Slovenj Gradec.

Enja Al Hiasat, 4. b

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–1. september 2019

Ekskurzija je vključevala ogled Sarajeva, kjer smo prenočili, nato ogled starega dela Mostarja, Kotorja, Budve, Cetinja, Lovčena, Skadarskega jezera in Dubrovnika.

Nastanjeni smo bili v naselju Slovenska plaža, ki je največji turistični kompleks v Črni Gori. Slovenska plaža je edini kompleks, ki leži tik ob morju in v neposredni bližini Budve, vsi ostali hoteli so od plaže precej bolj oddaljeni in še preko zelo prometne štiripasovnice je potrebno. V kompleksu sta bila na voljo dva bazena, več športnih igrišč, restavracija in trgovina.

Podali smo se še na izlet z ladjo po Skadarskem jezeru, kjer smo imeli vmes kosilo v etno restavraciji s privatno plažo, do otočka Sv. Nikola. Kopali pa smo se tudi v neposredni bližini znamenitega Svetega Štefana.

 

 

MATURANTSKA EKSKURZIJA V ČRNO GORO, 27. avgust–2. september 2018

Odpravili smo se na raziskovanje Balkana. Sarajevo, nacionalni park Durmitor, kanjon Tare, Skadarsko jezero, Budva, Lovčen, Boka Kotorska in Dubrovnik – doolga vožnja, naravne lepote, znamenitosti, sonce, morje, smeh, zabava, malo spanja, … Vsekakor nepozaben teden druženja dijakov in profesorjev.

MATURANTSKA EKSKURZIJA V GRČIJO, 25. avgust–1. september 2017

Po nekaj letih smo ponovno za maturantsko destinacijo izbrali Grčijo, natančneje celinsko Grčijo in otok Krf. Našli smo pravo mero med ogledi in zabavo.

Pot smo začeli z avtobusom do Ancone, kjer smo se vkrcali na ladjo za Patras. Po namestitvi v kabinah in druženju je plovba po Jadranu minila zelo hitro in že smo se znašli v enem od središč bronaste dobe Grčije – Mikenah – z znamenitimi Levjimi vrati. Zapeljali smo se tudi do Epidavra in preizkusili akustičnost starega gledališča. Prenočili smo v obmorskem mestu Tolo, ki je znano po živahnem utripu. Naslednji dan smo se po postanku ob Korintskem prelivu pomaknili do glavnega mesta Grčije. V Atenah smo se povzpeli na Akropolo, občudovali Partenon, kariatide, stadion, templje … Na Plaki pa smo okušali značilno grško hrano – giros, tzatziki in grško solato. Pot smo nadaljevali do znanega preročišča v Delfih, kjer so nam pitije prerokovale usodo. Mestece s pogledom na morje in oljčne nasade je v nas vzbudilo prijetne občutke.

Na poti do otoka Krf nas je osupnila Meteora, mojstrovina narave (skale) in človeka (viseči samostani).

Po kratki plovbi smo prispeli na otok Krf. Namestili smo se v hotelu ob morju, naslednji dan pa obiskali eno najlepših plaž otoka. Počasi se je naša maturantska ekskurzija bližala koncu. Po potepu po mestecu Krf je sledila še nočna plovba do Ancone in vožnja mimo San Marina do doma.

Ta maturantska ekskurzija gotovo ni bila med fizično najlažjimi, a bogastvo, ki smo ga naložili za vse življenje, je neprecenljivo.

 

MATURANTSKA EKSKURZIJA V BOSNO IN ČRNO GORO, 28. avgust–3. september 2016

Po zgodnjem vstajanju in dolgi vožnji smo prispeli na prvo točko našega druženja, tj. Sarajevo. Ogledali smo si Baščaršijo in stari avstroogrski del mesta, nekaj malega pojedli in opravili prvi nočni počitek. Drugi dan nas je pot vodila mimo Pivskega jezera na Durmitor. To je tisti del Črne gore, ki ga množični turizem še ni povsem uničil. Po sprehodu do jezera in po ogledu kanjona Tare smo se naslednji dan odpravili proti Budvi. Na poti smo se ustavili najprej na samostanu Ostrog in nato ob Skadarskem jezeru, kjer smo se s turistično ladjico prepeljali na otok in tam pomalicali. Proti večeru smo prispeli v Budvo, naše izhodišče za preostale oglede. Med drugim smo se povzpeli na Lovčen, pluli na otok Sv. Nikola in se sprehodili po stari Budvi. Šesti dan smo se obrnili proti domu, si na poti ogledali Kotor in Dubrovnik in v nočnih urah prispeli domov, v Slovenj Gradec. Ker to leto ni bilo epidemije gripe, smo bili naslednji dan že v šoli.