ZGOD(B)OVINA GIMNAZIJE

Naša zgodba je kratka, a zato izredno pestra in zanimiva, njen najlepši del pa je, da je na zelo poseben način povezala profesorje, dijake in njihove starše.

 

Gimnazija Slovenj Gradec je začela s svojim delom 1. septembra 1996. V dveh oddelkih je bilo vpisanih 66 dijakov, pouk pa je prva generacija obiskovala v stavbi Šolskega centra na Koroški 11. Tam smo ostali še naslednje šolsko leto, 1. septembra 1998 pa je šest takratnih oddelkov začelo pouk v stavbi na Gosposvetski 2. Ker se je po nekaj mesecih le začela dolgo pričakovana gradnja nove šole, smo se v nekaj urah preselili v sosednjo stavbo na Gosposvetsko 4. V teh pestrih, a lepih časih se je na mnogih področjih razvijalo šolsko in obšolsko življenje, ki je oblikovalo gimnazijo kot poseben kulturni prostor. Na kulturne večere Gimnazije so prihajali uveljavljeni in odlični slovenski glasbeniki, literati in umetniki, v gimnazijskem kulturnem društvu Spunk pa je uspešno nastajala naša lastna kulturna produkcija.

Čeprav 1. generacija naših gimnazijcev ni dočakala nove stavbe, je uspešno maturirala. Ob tej priložnosti je župan Mestne občine Slovenj Gradec gospod Janez Komljanec vsakemu maturantu podaril poseben zlatnik, ki je replika srednjeveškega novca iz Slovenj Gradca. Ob tej priložnosti pa je v knjižni zbirki E. A. izšla knjiga (danes gledališkega režiserja) Andreja Jusa Kdo te je ubil, Jože?

1. septembra 2000 smo se skupaj s Srednjo strokovno zdravstveno šolo preselili v prenovljeno šolo na Gosposvetski 2. Na robu starega mestnega jedra Slovenj Gradca smo si v dobrih pogojih lahko zastavili visoke cilje in gradili šolo, ki je navznoter gradila človeške vezi, navzven pa bila obrnjena k neskončnim obzorjem. Z različnimi projekti smo znanja in spoznanja iskali po Sloveniji in Evropi, leta 2002 pa prvič tudi na Japonskem.

Leta 2002 smo v 1. letnik prvič vpisali 3 oddelke, dve leti kasneje pa smo kot ena od štirinajstih slovenskih gimnazij dobili evropski oddelek. Poleg predmetov, ki so krepili evropsko dimenzijo, so se vsako leto vrstile narodne in mednarodne izmenjave z drugimi šolami, šolsko delo pa sta vsako leto popestrila dva učitelja tujca. Medpredmetni projektni dnevi, projektni tedni in timsko poučevanje so zaznamovali naš pouk, koncerti, gledališke predstave, ekskurzije, prostovoljstvo in izbirni šport naše obšolsko življenje, lastne gledališke predstave, glasbene skupine, pevski zbor in nove knjige pa našo gimnazijsko kulturno ustvarjalnost. In ob tem so nastajale in nastajajo vedno nove zgodbe, ki bogatijo zgod(b)ovino Gimnazije Slovenj Gradec.

Zadnje desetletje je samo še sledilo temu zastavljenemu delu in konceptu ter ga kvalitetno nadgradilo. Odlični rezultati v šoli in na splošni maturi, na šolskih in drugih tekmovanjih, aktivna vloga v slovenskih razvojnih projektih, več kot 60 različnih projektnih tednov, več kot 40 mednarodnih (Japonska, Srbija, Češka, Poljska, Ciper, Švedska, Francija, Nemčija in Avstrija) in več kot 10 narodnih izmenjav, izvirne oblike pouka ter izjemno kulturno delovanje in ustvarjanje (gledališki in glasbeni projekti Gimnazijskega kulturnega društva Spunk, gimnazijska knjižna zbirka E. A. s 14 naslovi, mešani pevski zbor Mismomi, kulturni večeri, obiski kulturnih dogodkov, likovne in fotografske razstave, plesne skupine itd.). Ker sodimo med (naj)manjše slovenske gimnazije, sta za vse to bila potrebna pogum in neizmerna energija vseh vpletenih profesorjev, dijakov in njihovih staršev.

 

Ravnateljica Gimnazije Slovenj Gradec

Alenka Kac Herkovič, prof.

LOGO GIMNAZIJE

NAGRADE GIMNAZIJE SLOVENJ GRADEC
SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev smo ustanovili Svet staršev, ki ga trenutno sestavlja 20 članov, iz vsakega oddelka gimnazije po dva. Svet staršev ima po 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja naslednje naloge: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa za razvoj šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, voli predstavnike v Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec itd.

Dostopnost