SPLOŠNA GIMNAZIJA

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija.

Izobraževanje v programu splošna gimnazija traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo.

 

Predmetnik splošne gimnazije

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Šola izvaja program izbirnih vsebin po posebnem katalogu v sodelovanju z našimi profesorji in zunanjimi sodelavci. Izbirne vsebine nudijo dijakom možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja v skladu z njihovimi vrednotami in življenjskimi cilji.

Obvezne vsebine (v obsegu 146 ur v štirih letih izobraževanja) vključujejo državljansko kulturo, knjižnična informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športne dneve, zdravstveno vzgojo, vzgojo za družino, mir in nenasilje, kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe in kulturno-umetniške vsebine s področja likovnosti.

Vsebine za dijakovo prosto izbiro (skupaj 154 ur) opredeljuje Katalog obveznih izbirnih vsebin Gimnazije Slovenj Gradec. Ponujenih je več kot 30 različnih programov, ki jih izbirajo vsi dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov. Med zanimivejšimi (in v prejšnjih letih zelo obiskanimi) so gledališki in filmski abonma, rock koncerti, potepanja, prostovoljstvo, filmski laboratorij, fotografska delavnica, sodobni ples, gledališka igra, pevski zbor, študijsko in arhitekturno risanje itd. Med vsebinami so tudi programi obvezne ponudbe šole, ki jih izvajamo, če se prijavi vsaj 20 dijakov.

Dijaki, ki so aktivni v različnih interesnih dejavnostih, pri raziskovalnem delu ali izvenšolskem delu na umetniškem ali športnem področju, imajo priznane obvezne izbirne vsebine v obsegu 24 ur.

Dostopnost