Nagovor ravnateljice

Gimnazija Slovenj Gradec ostaja ena najmanjših in najmlajših šol v Sloveniji. V gimnazijskem prostoru nedvomno izstopamo  kot gimnazija z drugačnim konceptom šole, kjer v ospredje postavljamo človeško dimenzijo. Številne šolske in obšolske dejavnosti, kulturno udejstvovanje in delovanje tako naših dijakov kot profesorjev pa vtisnejo šoli poseben pečat.

Pomembno nam je, da se dijaki na šoli dobro počutijo, da skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje in da se znajo ustrezno odzivati na druge, razumeti čustva, vrednote in izkušnje drugih, kar so pomembne življenjske kompetence.

Težimo k razvijanju kritičnega mišljenja in empatije, preko komunikacije, sodelovanja in personalizacije vsebin, k pridobivanju znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja v skladu z njihovimi življenjskimi cilji  in občimi vrednotami.

Ena temeljnih vrednot naše šole je rast posameznika, ne le skozi znanje in učenje, temveč tudi rast posameznika kot osebnosti. Pomembne so nam vrednote sodelovanja, strpnosti, sožitja, ki jih poudarjamo in živimo skozi neuradni kurikulum in udejanjamo v medsebojnih odnosih ter vsebinah, projektih in dejavnostih, ki jih ponujamo.

Naši rezultati in dosežki so plod dobrega dela in sodelovanja učiteljev, dijakov, staršev, zunanjih sodelavcev in lokalne skupnosti.

V resnici imamo vse, kar imajo veliki.

Ravnateljica Gimnazije Slovenj Gradec
Alenka Kac Herkovič, prof.

Dostopnost