Športni oddelek na Gimnaziji Slovenj Gradec

 

 NOVOST!

V šolskem letu 2024/25 ustanavljamo športni kineziološki kabinet za športno diagnostiko, kjer bomo:

 • izvajali objektivne diagnostične meritve mišično-skeletnega sistema dijakov;
 • oblikovali individualne preventivne in kurativne programe vadb, prilagojene posameznim potrebam dijakov športnikov;
 • pripomogli k zboljšanju športnih rezultatov, preprečevanju poškodb ter celostnemu razvoju mladostnikov.

Komu je program namenjen?
Program športnega oddelka je namenjen aktivnim športnikom, ki želijo uskladiti  svoje športne obveznosti in gimnazijski program ter uspešno opraviti splošno maturo.

Kakšen je program?
Program je enak gimnazijskemu programu (splošna gimnazija) s posameznimi športnimi prilagoditvami.
Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in tretjem letniku večje število ur športne vzgoje ter prilagojeno razporeditev enoletnih predmetov.
Po končanem štiriletnem izobraževanju opravljajo dijaki splošno maturo, ki jim omogoča vpis v katerikoli študijski program v državi. Priprava na maturo v 4. letniku  poteka enako kot v programu splošne gimnazije.

Kako se organizira delo v športnem oddelku?
Dijaki imajo poleg razrednika še pedagoškega in športnega koordinatorja.
Pedagoški koordinator predstavlja vez med profesorji in dijaki, športni pa skupaj z  vodstvom trenerjev posameznih klubov usklajuje ure športne vzgoje ter jih prilagaja skupaj z vodstvom trenerjev posameznih klubov vsakemu dijaku posebej.

V čem je prednost športnega oddelka?

 • Športni oddelek je normativno manjši (18 – 22 dijakov) in omogoča individualno delo.
 • Vsa preverjanja in ocenjevanja znanja so načrtovanain dogovorjena po ocenjevalnih obdobjih.
 • Ure individualnega delaso namenjene dodatni razlagi, preverjanju in ocenjevanju znanja.
 • Dijakom bomo omogočili udeležbo na športnih taborih, kjer se bodo spoznavali z novimi športi, aktivno preživljali čas v naravi in se povezovali kot razred.
 • Pri urah športne vzgoje, ki jih je več kot v splošni gimnaziji, se bodo lahko izvajale tudi individualne vaje po nasvetu posameznih trenerjev.
 • Dijaki športnega oddelka bodo imeli možnost jutranjega fitnesa oziroma treningov, naročanja posebne prehrane, prilagojene potrebam športnikov, in udeležbe na delavnicah (npr. psihološke priprave za športnike, prehrana za športnike).

Trajanje izobraževanja: 4 leta.

Kakšni so pogoj za vpis?
Dijaki športnega oddelka morajo imeti uspešno končano osnovno šolo in biti registrirani športniki, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Šoli morajo pred vpisom v roku predložiti naslednja dokazila:

 • Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje.
 • Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem (s podatki o perspektivnosti športnika, podatki o programu treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih). (obrazec)
 • Potrdilo nacionalne panožne športne zveze (ki potrdi, da je kandidat pri njej registriran in tekmuje, ter vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih). (obrazec)
 • Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

Šola pred vpisom izda na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidatom potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

 

Dostopnost