KIC

KIC (Kultura in civilizacija)

Predmet KIC (Kultura in civilizacija) se izvaja v drugem in tretjem letniku v evropskih oddelkih splošne gimnazije.
Predmet se izvaja v angleškem ali nemškem jeziku.
Mentorica: Alenka Kac HerkovičV drugem letniku je poudarek na Sloveniji in značilnostih slovenske kulture. Dijaki svoje projekte predstavijo v tujem jeziku.
Del projektnega dela se ponavadi opravi zunaj šole, na primer na turistični kmetiji.

Pri predmetu KIC smo naredili vodnik po Sloveniji za mlade. Sodelovali so vsi dijaki takratnega 1. a evropskega oddelka.

A young person’s guide to Slovenia >>


Šolsko leto 2016/2017

Projekt: Subkulture v 60. letih dvajsetega stoletja (zaradi vsesplošnega projekta na šoli)
Hipiji >>
Subkulture v Angliji >>

Šolsko leto 2015/2016

Projekt: Slovenski miti in legende
Legenda o divji jagi >>
Legenda o povodnem možu >>

Na kmetiji je lepo, 2015

 

NA KMETIJI JE LEPO ALI KIC Z 2. A

Pri predmetu KIC smo tudi letos odšli na turistično kmetijo Lešnik, kjer smo delali na projektih, se šli mission impossible, peli ob tabornem ognju, pekli jabolka in marshmallows, nato pa prespali na kozolcu. Preživeli z nasmehi na obrazih, bogatejši za novo izkušnjo.


Š
olsko leto 2014/2015
Na kmetiji je lepo, 2014


Projekt: Slovenija

mentor: Janko Uršnik

Zloženka KIC:

 

DSD

Če želite pridobiti trajen certifikat, ki ima mednarodno veljavnost in potrjuje aktivno znanje nemškega jezika, ste na pravem mestu.

Gimnazija Slovenj Gradec je bila v letu 2017/18 vključena v projekt Nemške jezikovne diplome (DSD II). Za priprave in izvedbo izpita ter pridobitev diplome je zadolžena konferenca ministrov za izobraževanje in kulturo Zvezne republike Nemčije.

V program je vključenih 13 gimnazij po Sloveniji, ki so v šolskem letu 2017/18 sodelovale s 184 kandidati. Šola mora zagotoviti visoko jezikovno znanje nemškega jezika pri svojih dijakih, ki ob prejemu diplome dokažejo svoje znanje na stopnjah B2 in C1 Skupnega jezikovnega okvira (SEJO).

V lanskem letu (2019) smo dosegli 100-% uspeh.

Prvih šest dijakov naše Gimnazije je opravljalo izpit v mesecu novembru in decembru. Izpit je podoben slovenski splošni maturi iz nemščine, saj je prav tako sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Na razglasitvi rezultatov pa smo bili zelo veseli, saj so vsi kandidati Gimnazije Slovenj Gradec uspešno opravili ta zahteven izpit in s tem pridobili diplomo DSD II, in sicer en kandidat na nivoju B2 in pet na nivoju C1.

To je tudi zelo lepa vzpodbuda za dijake nižjih letnikov, da lahko takšno diplomo in znanje nemščine pridobijo tudi sami.

Slavnostna podelitev je potekala 23. maja 2018 v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovenj Gradcu. Diplome je podelil dr. Rainhard Zuhlke ob prisotnosti nemškega veleposlanika gospoda Klausa Riedla.

      

”Danes (25. 10. 2019) smo uspešno zaključili priprave dijakov gimnazije iz Slovenj Gradca in Novega mesta na nemško jezikovno diplomo DSD II v Celovcu, kjer smo kljub trdemu delu v učilnicah uživali tudi v sončnem vremenu v mestu in na Vrbskem jezeru v prijetni družbi. Vsem dijakom želimo veliko uspeha na izpitu.”
Prof. Janko Uršnik

JEZIKI ŠTEJEJO

   

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Projekt traja od leta 2017 do 2022, njegova skupna vrednost pa je 1.125.000 €. 

 

Glavni cilj projekta Jeziki štejejo je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico. 

 

Projekt bo usmerjal pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se je zaradi njihovega intenzivnejšega soočanja v sodobnem svetu porodila potreba po prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnemu raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov. 

Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim portalom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem raznojezičnosti preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti ter z razvijanjem digitalne kompetence povezati različna predmetna področja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko ožjega izobraževalnega okolja v lokalne skupnosti s ciljem čim bolje osmisliti ne samo predmetne vsebine temveč tudi pridobivanje spretnosti in zmožnosti. 

 

Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila najbolj naklonjena (latinščina, grščina). 

Povezava na spletno stran/portal projekta JEZIKI ŠTEJEJOhttps://www.jeziki-stejejo.si 

 

Slovenska književnost in prevodi

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST IN PREVODI – SK

 

Kot izbirni predmet se je izvajal v evropskih oddelkih splošne gimnazije. Na naši šoli smo ga zastavili projektno – kot delavnico, na kateri so dijaki spoznali temeljna besedila slovenske književnosti, prevedena v nemščino oz. angleščino. Dijaki so napisali seminarsko nalogo in se soočili s samostojnim prevajanjem.

 

Zate, prijatelj,

sem tu,

kjer čas postane nepomemben

in trenutek vsemogočen.

Polona Moličnik

For you my friend,
I am here,
where time becomes insignificant,
and the moment almighty.

Prevedli: Dajra Šabić, Maša Cesar

Für dich, mein Freund,
bin ich hier,
wo Zeit bedeutungslos wird
und der Moment allmächtig.

Prevedla: Eva Črešnik

 


 

Šolsko leto
2017/18

Gimnazija Slovenj Gradec
november 2017

vodja delavnic Alenka Rainer

Izbor:
Milan Dekleva
                                            

Šolsko leto
2016/17

Gimnazija Slovenj Gradec
november 2016

vodja delavnic Alenka Rainer

Izbor:
Kajetan Kovič
 

Šolsko leto
2015/16

Gimnazija Slovenj Gradec
november 2015

vodja delavnic Alenka Rainer

Izbor:
Svetlana Makarovič
 

Šolsko leto
2014/2015

Gimnazija Slovenj Gradec
november 2014

vodji delavnic Alenka Rainer,
Nina Klančnik (zunanja sodelavka)

Izbor:
Boris A. Novak
 

Šolsko leto
2013/2014

Gimnazija Slovenj Gradec
november 2013

vodji delavnic Alenka Rainer,
Nina Klančnik (zunanja sodelavka)

Izbor:
Srečko Kosovel
 

Šolsko leto
2012/2013

Gostilna Plesnik
november 2012

vodji delavnic Alenka Rainer,
Mathew Duffy

Izbor:
Tone Pavček
 

Šolsko leto
2011/2012

Ekološka kmetija Lešnik
november 2011

vodje delavnic Verena Liengitz,
Bryan Hondo Wynn,
Karla Zajc Berzelak

Izbor:
Svetlana Makarovič, Dane Zajc

Šolsko leto
2010/2011

Ekološka kmetija Lešnik
november 2010

vodje delavnic Antonija Isola,
Bryan Hondo Wynn,
Karla Zajc Berzelak

Izbor:
Svetlana Makarovič, Tone Pavček

Šolsko leto
2009/2010

Poštarski dom
november 2009

vodje delavnic Diane Gill,
Christine Fasching,
Karla Zajc Berzelak

Izbor:
Srečko Kosovel, France Balantič, Ciril Zlobec, Kajetan Kovič,
Aleš Šteger

Šolsko leto
2008/2009

Ekološka kmetija Lešnik
januar 2009

vodje delavnic Diane Gill,
Christine Fasching,
Karla Zajc Berzelak

Izbor:
Alojz Ihan, Uroš Zupan,
Tomaž Šalamun

 

Debata

JDI (Jugend debattiert international)
Debata v nemškem jeziku

Predmet tekmovanja je debatiranje v nemškem jeziku o temah s področja šolskega vsakdana, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zgodovine …

Jugend debattiert international prispeva k temu, da so mladi sposobni svoje poglede in stališča strokovno in prepričljivo zastopati v nemškem jeziku. Projekt krepi debato v nemškem jeziku kot medij demokratične razprave in spodbuja aktivno večjezičnost Evrope.

Projekt se prične z večmesečno učno fazo, v kateri se dijaki po vnaprej določenem učnem programu pripravijo na debatiranje in se vsebinsko soočijo z relevantnimi temami. Sledi tekmovalna faza, ki od šolske prek regionalne ravni vodi do državnega polfinala in finala. Prvo- in drugouvrščena iz vsake države dosežeta mednarodni finale, ki vsako leto v jeseni poteka v eni od sodelujočih projektnih držav.

Pri Jugend debattiert international sodelujejo dijaki na Češkem, v Estoniji, Latviji, Litvi, na Poljskem, v Rusiji, Sloveniji, na Slovaškem, v Ukrajini in na Madžarskem. Pridružijo se mu lahko dijakinje in dijaki od 1. letnika dalje.

Projektni partnerji:

jdi2 jsd3jdi4jdi5

 

Tečaji jezikov

Zadnja leta nam je v veliko zadovoljstvo, da so se dijaki pripravljeni vključevati tudi v fakultativno ponudbo Gimnazije. Ta je vsekakor pomembna za širjenje splošne izobrazbe. Tudi zato je šola pripravljena še razširiti ponudbo, če boste to želeli (predlogi po elektronski pošti gimnazija@sc-sg.si ali pri svojem razredniku). Na voljo so naslednji jeziki:

  • latinščina
  • ruščina
  • italijanščina
  • španščina
  • japonščina
  • kitajščina

Cena vsakega tečaja je za dijake 1–2 EUR na uro (odvisno od števila slušateljev v skupini). Vsi udeleženci bodo ob koncu šolskega leta prejeli potrdilo, ki ga bodo lahko uporabili kot dokazilo o neformalni izobrazbi.

Eye Catcher
EYE CATCHER
je naš spletni časopis,
ki prinaša glas naših dijakov
v angleškem jeziku.